Πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

12     

Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα παρακάτω άτομα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν:

 • Εγκεφαλική παράλυση, είτε είναι ασφαλισμένα είτε είναι ανασφάλιστα, ηλικίας 0-18 ετών, εκτός αν παίρνουν οικονομική ενίσχυση ως τετραπληγικά, παραπληγικά, βάσει των διατάξεων των ν.1140/1981 (Α΄68) και ν.1284/1982 (Α 114).
 • Τα ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.
 • Τα ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που είναι δικαιούχοι του επιδόματος του ΝΔ 1153/72 «περί προστασίας της οικογένειας»

Θεσμικό πλαίσιο

 • Την αριθ. Γ4α//Φ224/οικ.1434/1984 KYA (ΦΕΚ441Β)
 • Την αριθ. Γ4β/φ.32/οικ. 3298/1988 (39Β)
 • Την αριθ. Γ4β/φ.32/οικ.591/1989 (174Β)
 • Την αριθ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ63731/08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 931Β)
 • ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014) 
 •  Προϋποθέσεις
 • Να μη λαμβάνουν, ούτε οι ίδιοι ούτε τα μέλη της οικογένειάς τους, από οποιονδήποτε φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προνοιακό βοήθημα ή σύνταξη λόγω εγκεφαλικής παράλυσης ίση ή μεγαλύτερη της προβλεπομένης. Στην περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, καταβάλλεται σε αυτούς η διαφορά.
  1. Να μην περιθάλπονται ως εσωτερικοί σε νομίμως αδειοδοτούμενα ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) και τη δαπάνη της περίθαλψής τους καταβάλλει το Κράτος ή Ασφαλιστικός Οργανισμός ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ κ.λπ. επιχορηγούμενο από το Κράτος. Αν τη δαπάνη έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου η οικογένειά τους, τότε χορηγείται ολόκληρο το ποσό της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.
  2. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.
  Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελεί  κώλυμα.
  Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 697€ μηνιαίως.
  Δικαιολογητικά: Για τα άτομα από 18 ετών και άνω με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας απαιτείται βεβαίωση φοίτησης.