Κατάργηση ΚΕΔΔΥ

 

   αρχείο λήψης 1Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 τέθηκε σε Διαβούλευση(1) το σχέδιο Νόμου(2) του Υπουργείου                           Παιδείας «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας καιδευτεροβάθμιας                                   εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που αφορά την κατάργηση των ΚΕΔΔΥ. Έπειτα το σχέδιο Νόμου   θα       κατατεθεί προς συζήτηση στη Βουλή και θα ψηφισθεί μετά τις εορτές του Πάσχα.                                                                                  

   

(1) Η διαβούλευση λίγη τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00. Μπορείτε να συμμετέχετε στη διαβούλευση ή να διαβάσετε απόψεις και συζητήσεις επ΄ αυτής από την ιστοσελίδα: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3873.

(2) Μπορείτε να κατεβάσετε το σχέδιο νόμου εδώ ή αν προτιμάτε σε μορφή Doc εδώ.

               Σε ό,τι αφορά τα ΚΕΔΔΥ, αυτά καταργούνται λοιπόν, και αντικαθίστανται από τη νέα υπηρεσία που θα ονομάζεται Κέντρα                     Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).

Προσοχή! 
Τα Κ.Ε.Σ.Υ. ήδη κατά την άποψή μας (noesi.gr) συγχέονται με το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) ένα συμβουλευτικό όργανο σε θέματα δομής και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Συστάθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.(πηγή: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3855-)